Polityka ochrony danych osobowych

Polityka ochrony danych osobowych Klientów, dotyczy Klientów którzy przesyłają do nas zapytania ofertowe lub dokonują z nami transakcji w ramach działalności gospodarczej lub zawodowej, w tym Klientów konsumenckich, biznesowych oraz instytucjonalnych.

Dokument określa rodzaj danych osobowych, które zbieramy od Klientów, cele w których to następuje, sposób korzystania przez nas z otrzymanych danych osobowych oraz informuje o tym kim jesteśmy, jak się z nami kontaktować, jakie przysługują Państwu prawa i w jaki sposób mogą je Państwo realizować.

1.Administrator danych i kontakt

Administratorem Twoich danych osobowych jest

AAAA Sp. z o.o. numer NIP 686-168-49-19,
Orzechówka 274, 36-220 Jasienica Rosielna.

Możesz się z nami skontaktować:

 • listownie, na adres: AAAA Sp. z o.o. Orzechówka 274, 36-220 Jasienica Rosielna.
 • mailowo, na adres: kontakt@aaaameble.pl

2.Zakres przetwarzanych przez nas danych osobowych i źródło ich pochodzenia

Przetwarzamy Państwa dane osobowe, które uzyskaliśmy w związku z kierowanymi do nas w formularzu kontaktowym zapytaniami ofertowymi lub dokonywanymi z nami transakcjami potwierdzonymi wystawionymi fakturami VAT.

Przetwarzamy dane osobowe, które zostały podane podczas wypełniania formularza kontaktowego, takie jak: imię, nazwisko, firma, adres zamieszkania lub adres siedziby. Poza danymi wskazanymi w formularzu kontaktowym możemy przetwarzać dane ze źródeł publicznie dostępnych, w tym: CEiDG, KRS, REGON lub innych rejestrów i ewidencji prowadzonych przez organy administracji publicznej.

Przetwarzamy także numer rachunku bankowego, z którego dokonywano płatności lub na który dokonywano zwrotów.

Dodatkowo przetwarzamy także Państwa dane behawioralne, tj. dane dotyczące Tzachowań, w tym: kierowanych zapytań, dokonywanych transakcji, składanych reklamacji, historię korespondencji i kontaktów z nami, aktywności na naszej stronie internetowej, naszych profilach na serwisach społecznościowych (np. Facebooku).

Są to dane takie jak: oglądane produkty, adresy IP czy identyfikatory urządzeń, dane z plików cookie i lokalizacje, korespondencja, kontakty, a także opinie o nas oraz naszych produktach i usługach.

Na potrzeby ustalenia, dochodzenia i obrony roszczeń możemy także zbierać dane dotyczące numeru PESEL lub NIP oraz adresu zamieszkania ze źródeł publicznie dostępnych, w tym CEiDG, KRS, REGON lub innych rejestrów i ewidencji prowadzonych przez organy administracji publicznej.

 1. W jakim celu pozyskujemy Państwa dane oraz na jakiej podstawie je pozyskujemy i na jaki okres

Państwa dane osobowe są nam potrzebne i przetwarzane w celu:

 • podjęcia na Państwa żądania działań przed zawarciem umowy (np. złożenia oferty, dokonania wyceny lub powiadomienia o dostępności produktu) – art. 6 ust. 1 b) RODO – przez czas niezbędny do wykonania tych działań;
 • zawarcia i wykonania umowy – art. 6 ust. 1b RODO – przez czas niezbędny do wykonania umowy i dokonania rozliczeń z jej tytułu;
 • wykonania ciążących na nas obowiązków prawnych – podstawa prawna art. 6 ust. 1c RODO obejmujących m.in.:
 • obowiązki z tytułu rękojmi za wady – przez okres trwania odpowiedzialności z tytułu rękojmi;
 • obowiązki z tytułu odstąpienia lub rozwiązania umowy – przez czas wykonania obowiązków z tych tytułów;
 • obowiązki związane z wystawieniem i przechowywaniem faktur i dokumentów wymaganych przez prawo podatkowe i przepisy o rachunkowości – do czasu wystawienia faktury lub innych dokumentów, a następnie przez okres ich przechowywania określony przepisami podatkowymi i o rachunkowości;
 • przechowywanie danych w celu wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych wynikającego z przepisów o ochronie danych osobowych – przez okres trwania odpowiedzialności z tego tytułu;
 • realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – podstawa prawna art. 6 ust. 1 f) RODO – występujących w przypadku:
  • ustalenia, obrony, dochodzenia roszczeń – do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy (maksymalnie 10 lat od wykonania umowy lub żądań przed jej zawarciem lub wydania prawomocnego orzeczenia sądu);
  • tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, obejmujących w szczególności raportowanie, badania i planowanie rozwoju naszych produktów, w tym usług i podniesienia ich jakości, prace rozwojowe w naszych systemach informatycznych – przez okres trwania działań przed zawarciem umowy oraz do czasu wykonania umowy, a następnie nie później niż do przedawnienia roszczeń z tytułu tej umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy;
  • zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji – przez cały okres przechowywania danych, tj. do czasu przedawnienia roszczeń z tytułu umowy lub naszych działań związanych z umową lub żądaniami przed zawarciem umowy oraz ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych;
  • wsparcia obsługi klienta, w tym poprzez jej dostosowanie do potrzeb wynikających ze składanych zamówień, reklamacji, skarg, wniosków – przez okres trwania umowy lub do czasu zakończenia działań podjętych na żądanie przed zawarciem umowy;
  • w celach marketingowych, w tym profilowania, tj. w celu przekazania informacji o naszych promocjach, produktach, w tym usługach, wydarzeniach, akcjach, w tym ofertach specjalnych – przez okres trwania umowy do czasu jej wykonania.

Możemy przetwarzać Państwa dane także na podstawie:

 • udzielonej nam zgody w celach w niej określonych (w tym np. na podstawie zgody na przetwarzanie Państwa danych po wykonaniu umowy lub przed jej zawarciem w celach marketingowych, w tym profilowania):
 • do czasu wycofania zgody, a po wycofaniu zgody – do momentu przedawnienia roszczeń z tytułu naszych działań podjętych na jej podstawie i ustania naszej odpowiedzialności z tytułu obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych w celu ustalenia, obrony lub dochodzenia tych roszczeń, tworzenia zestawień, analiz i statystyk na nasze potrzeby wewnętrzne, zapewnienia bezpieczeństwa sieci i informacji, (tj. dla realizacji naszych tzw. prawnie uzasadnionych interesów – art. 6 ust. 1 f) RODO) oraz wykazania spełnienia obowiązku rozliczalności i innych nałożonych przez przepisy o ochronie danych osobowych (tj. dla realizacji obowiązku prawnego – art. 6 ust. 1 c) RODO).
 1. Czy muszą Państwo podawać swoje dane osobowe?

Podanie przez Państwa danych osobowych jest w pełni DOBROWOLNE.

Ich podanie nie jest obowiązkiem ustawowym, lecz może być obowiązkiem jedynie umownym. Państwa dane osobowe są jednak niezbędne do przesłanie oferty, udzielania odpowiedzi na pytania, wystawienia faktury VAT, a także zawarcia i wykonania umowy, np. złożenia zamówienia w sklepie internetowym i dostawy towaru nim objętego, lub założenia konta internetowego, lub informacji handlowych, lub rozpoznania i rozpatrzenia Twoich reklamacji oraz wykonania naszych obowiązków z wyżej wymienionych tytułów.

Możemy też prosić Państwa o dane opcjonalne, które są potrzebne abyśmy mogli np. zadzwonić pod numer kontaktowy.

 1. Komu możemy przekazać Państwa dane ?

Państwa dane możemy przekazać następującym odbiorcom:

 • naszym pracownikom i współpracownikom, którzy muszą mieć dostęp do danych, aby móc wykonywać nasze zobowiązania lub działania na Twoją rzecz;
 • podmiotom przetwarzającym w naszym imieniu Twoje dane osobowe i uczestniczącym w wykonywaniu naszych czynności, tj.:
 • naszym podwykonawcom wspierającym w wykonaniu umów, w tym zamówień i obsłudze Klientów, np. w obsłudze korespondencji lub w procesie obsługi Klienta, w tym realizacji dostaw lub innym podmiotom pośredniczącym w sprzedaży naszych produktów, usług, a także rzeczoznawcom działającym na nasze zlecenie;
 • agencjom reklamowym lub innym podmiotom prowadzącym lub organizującym lub współpracującym lub pośredniczącym w prowadzeniu lub organizacji naszych akcji marketingowych, w tym kampanii reklamowych;
 • podmiotom obsługującym nasze systemy teleinformatyczne lub udostępniającym narzędzia teleinformatyczne, w tym platformy informatyczne, lub miejsca na serwerach lub stronach internetowych;
 • podmiotom świadczącym nam usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe, lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową;
 • agencjom badawczym działającym na nasze zlecenie;

innym administratorom będącym:

 • agencjami reklamowymi lub podmiotami prowadzącymi lub organizującymi, lub współpracującymi lub pośredniczącymi przy prowadzeniu lub organizacji naszych akcji marketingowych (w tym kampanii reklamowych), lub przy obsłudze Klientów, w tym prowadzeniu sklepów sprzedaży, lub innymi podmiotami pośredniczącym w sprzedaży naszych towarów lub usług – w celu rozliczenia należnych im wynagrodzeń;
 • podmiotami prowadzącymi przewóz przesyłek towarowych lub usługi spedycji – w celu dostarczenia przesyłek towarowych;
 • podmiotami prowadzącymi działalność pocztową lub kurierską – w celu dostarczenia korespondencji lub przesyłek;
 • zakładami ubezpieczeń – w celu ubezpieczenia przesyłek towarowych;
 • podmiotami prowadzącymi działalność płatniczą (banki, instytucje płatnicze) – w celu dokonania zwrotów lub w celu zapewnienia działania usługi polecenia zapłaty;
 • podmiotami prowadzącymi działalność kredytową (banki) – w celu zapewnienia kredytowania na zakup naszych produktów i w celu dokonania zwrotów;
 • podmiotami nabywającymi wierzytelności – w razie niezapłacenia ceny za zakupiony towar lub wynagrodzenia za wykonanie zamówienia w terminie lub innych należności na naszą rzecz.
 1. Na czym polega automatyczne podejmowanie decyzji?

Możemy wykorzystywać Państwa dane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania, w celu przygotowania dla Ciebie ofert specjalnych:

przez okres obowiązywania umowy do czasu jej wykonania oraz po wykonaniu umowy lub przed jej zawarciem – na podstawie Państwa odrębnej zgody.

Decyzja o przesłaniu oferty będzie podejmowana automatycznie, na podstawie kryteriów takich jak płeć, liczba i częstotliwość otrzymanych od Ciebie zapytań ofertowych oraz liczba i rodzaj zakupionych towarów.

Po ustaleniu spełnienia ww. kryteriów, system informatyczny automatycznie prześle do Państwa informację z ofertą specjalną. Mogą Państwo skorzystać z oferty na zasadach określonych w otrzymanej informacji, zrezygnować z niej, a także wnieść odwołanie od danej decyzji. Odwołanie należy skierować do nas za pośrednictwem adresu email : kontakt@aaaameble.pl

 1. Jakie prawa przysługują Państwu w związku z przetwarzaniem przez nas Państwa danych osobowych ?

 1. Przysługują Państwu następujące prawa związane z przetwarzaniem przez nas Państwa danych:
 • prawo dostępu do Państwa danych osobowych, w tym prawo do informacji o Twoich danych osobowych oraz uzyskania kopii danych osobowych;
 • prawo sprostowania (poprawienia) danych osobowych, jeżeli są nieprawidłowe oraz prawo do uzupełnienia danych niekompletnych;
 • prawo usunięcia danych osobowych. Jeżeli Państwa zdaniem nie ma podstaw do tego, abyśmy przetwarzali Państwa dane, mogą Państwo zażądać, abyśmy je usunęli.;
 • prawo ograniczenia przetwarzania danych osobowych. Mogą Państwo żądać abyśmy ograniczyli przetwarzanie Państwa danych osobowych wyłącznie do ich przechowywania lub wykonywania uzgodnionych z Toba działań, jeśli Twoim zdaniem mamy nieprawidłowe dane na Państwa temat lub przetwarzamy je bezpodstawnie lub nie chcą Państwo abyśmy je usunęli, bo są Państwu potrzebne do ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń, lub na czas wniesienia przez Ciebie sprzeciwu względem przetwarzania danych.
 • prawo do przeniesienia danych osobowych. Mają Państwo prawo otrzymać od nas w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego (np. format „csv”) dane osobowe Ciebie dotyczące, które nam dostarczyłeś na podstawie umowy lub Twojej zgody. Możesz tez zlecić Nam przesłanie tych danych bezpośrednio innemu podmiotowi, o ile będzie to technicznie możliwe.
 • prawo wniesienia skargi do organu ochrony danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku stwierdzenia niezgodnego z prawem przetwarzania Twoich danych osobowych;
 • prawo do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych. W każdej chwili masz prawo cofnąć zgodę na przetwarzanie tych danych osobowych, które przetwarzamy na podstawie Twojej zgody. Wycofanie zgody nie będzie wpływać na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Twojej zgody przed jej wycofaniem.

Swoje prawa wymienione w punkcie 1 powyżej mogą Państwo realizować w każdym czasie.

Mają Państwo prawo do wniesienia sprzeciwu wobec:

 • przetwarzania przez nas Państwa danych w celu prowadzenia marketingu bezpośredniego, w tym wobec tzw. profilowania (tj. sprzeciwu wobec przekazywania Ci informacji o naszych promocjach, ofertach, produktach, w tym usługach, akcjach i wydarzeniach, w tym ofertach specjalnych), przy czym po wniesieniu takiego sprzeciwu nie wolno nam już będzie przetwarzać Twoich danych dla celów marketingowych;

 • przetwarzania przez nas Państwa danych osobowych do celów wynikających z tzw. prawnie uzasadnionych interesów przez nas realizowanych – z przyczyn związanych z Państwa szczególną sytuacją. Swoje prawa wymienione w punkcie 1 wyżej możesz realizować w każdym czasie.
 1. Z żądaniami, o których mowa powyżej, możesz wystąpić do nas poprzez przekazanie pisemnego oświadczenia:

  mailowo, na adres: kontakt@aaaameble.pl

  korespondencyjnie, na adres: AAAA Sp. z o.o. Orzechówka 274, 36-220 Jasienica Rosielna.

 2. Mamy obowiązek udzielenia Państwu informacji o działaniach podjętych w związku z Państwa żądaniami, bez zbędnej zwłoki, a w każdym razie w terminie miesiąca od otrzymania żądania. W razie potrzeby termin, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, możemy przedłużyć o kolejne dwa miesiące z uwagi na skomplikowany charakter żądania lub liczbę żądań.
 3. W terminie miesiąca od otrzymania Państwa żądania, musimy Cię jednak poinformować o takim przedłużeniu terminu z podaniem jego przyczyn.
 4. Jeżeli nie podejmujemy działań w związku z Państwa żądaniami, to niezwłocznie – najpóźniej w terminie miesiąca od otrzymania żądania – informujemy Państwa o powodach nie podjęcia działań oraz możliwości wniesienia przez Państwa skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych oraz skorzystania ze środków ochrony prawnej przed Sądem.
 5. Jeżeli będziemy mieli uzasadnione wątpliwości dotyczące Państwa tożsamości w związku ze zgłoszeniem żądania, możemy poprosić Państwa o podanie dodatkowych informacji niezbędnych do jej potwierdzenia.
 6. Informacji, o których mowa w punkcie 4. powyżej, udzielimy Państwu na piśmie, według naszego wyboru:

  listem poleconym na podany przez Państwa adres lub

  drogą elektroniczną na podany przez Państwa adres e-mail, za wyjątkiem przypadku gdy przekażą Państwo nam swoje żądanie drogą elektroniczną i nie zażądają udzielenia informacji w innej formie – wówczas przekażemy Państwu informacje na podany adres e-mail.

 7. Wszelka komunikacja i działania podejmowane przez nas w związku z Państwa żądaniami są wolne od opłat. Jeżeli jednak Państwa żądania będą ewidentnie nieuzasadnione lub nadmierne, np. z uwagi na ustawiczny charakter, będziemy mogli: pobrać opłatę, uwzględniającą administracyjne koszty udzielenia informacji, komunikacji lub podjęcia żądanych działań albo odmówić podjęcia działań w związku z żądaniem.
 8. Poinformujemy o sprostowaniu lub uzupełnieniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Państwa danych osobowych, których dokonaliśmy w wykonaniu Państwa żądania, każdego odbiorcę, któremu zostały one przez nas ujawnione. Nie będziemy musieli przekazać takich informacji jedynie wówczas, gdy okaże się to niemożliwe lub będzie to wymagać niewspółmiernie dużego wysiłku (dane ujawniono bardzo wiele lat temu oraz nie udało się nawiązać kontaktu z odbiorcą pomimo podjętych prób).
 9. Na Państwa żądanie, poinformujemy o odbiorcach, którym przekazaliśmy informacje o sprostowaniu lub usunięciu lub ograniczeniu przetwarzania Państwa danych osobowych, a także o odbiorcach, których nie udało się nam powiadomić.
 1. W jaki sposób mogą Pństwo uzyskać dodatkowe informacje?

W celu uzyskania dodatkowych informacji dotyczących zasad przetwarzania i ochrony przez nas Twoich danych osobowych możesz się także z nami kontaktować:

listownie, na adres: AAAA Sp. z o.o., Orzechówka 274, 36-220 Jasienica Rosielna. mailowo, na adres: kontakt@aaaameble.pl

To Top